Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακοίνωσε η ΕΠΟ για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των εντός έδρας επίσημων αγώνων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ελπίδων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2017-2019.  

Δείτε αναλυτικά:

Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο και νόμιμα λειτουργούντα τηλεοπτικό φορέα που διαθέτει σταθμό παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών (τηλεοπτικό σταθμό), να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την απόκτηση της άδειας της αποκλειστικής εκμετάλλευσης :
  α/. Εντός της Ελληνικής Επικράτειας, και 
 β/.Εκτός της Ελληνικής επικράτειας εξαιρουμένης της επικράτειας των Σαν Μαρίνο, Τσεχίας, Λευκορωσίας 
 των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΝΩΝ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ με τις αντίστοιχες των Σαν Μαρίνο, Τσεχίας, Λευκορωσίας καθώς επίσης και του εντός έδρας αγώνα κατάταξης, που τυχόν ήθελε προκύψει αναλόγως με την τελική βαθμολογία των ομάδων του ομίλου. 
Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 .
Η προσφορά των ενδιαφερομένων οφείλει είναι συντεταγμένη και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1. Ως αγώνες θεωρούνται, οι ήδη προγραμματισμένοι στα πλαίσια του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος 2017-2019  επίσημοι αγώνες μεταξύ των Εθνικών Ομάδων Ελπίδων:  
 Ελλάδας – Σαν Μαρίνο, που θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου 2018 
 Ελλάδας – Τσεχίας, που θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου 2018
 Ελλάδας – Λευκορωσίας, που θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου 2018
  
1.2. Στα εκχωρούμενα τηλεοπτικά δικαιώματα περιλαμβάνονται : 
 α/. Το αποκλειστικό δικαίωμα είτε της ελεύθερης είτε της συνδρομητικής τηλεοπτικής μετάδοσης, διανομής και εκμετάλλευσης στην Ελληνική Επικράτεια, όπως ιδίως της απευθείας και ετεροχρονισμένης μετάδοσης (ζωντανά ή και μαγνητοσκοπημένα), είτε της μετάδοσης μέσω internet και mobile με την διαδικασία του Geo Blocking , ως προς την εκτός Ελλάδος προβολή, εν όλω ή εν μέρει των αγώνων, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο μετάδοσης, όπως ενδεικτικά με συσκευή τηλεόρασης, Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο. Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των προαναφερομένων  αγώνων ή στιγμιοτύπων  αυτών, με κάθε μέσο και τρόπο και την περαιτέρω διάθεση αυτών και 
 β/. Την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας (3rd party rights), εξαιρουμένης της εδαφικής επικράτειας των Χωρών του Σαν Μαρίνο, της Τσεχίας και της Λευκορωσίας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

2.1. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν μία ή και δύο ξεχωριστές οικονομικές προσφορές. Η 1η θα αφορά τα ΕΝΤΟΣ της Ελληνικής Επικράτειας τηλεοπτικά δικαιώματα και η 2η τα ΕΚΤΟΣ Ελληνικής Επικράτειας τηλεοπτικά δικαιώματα, εξαιρουμένης της εδαφικής επικράτειας των Χωρών του Σαν Μαρίνο, της Τσεχίας και της Λευκορωσίας.

2.2. Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τη δήλωση συμμετοχής του ενδιαφερομένου στη παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το προσφερόμενο τίμημα ξεχωριστά για τα ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ τηλεοπτικά δικαιώματα. 
Σε κάθε μία προσφορά (ΕΝΤΟΣ ή και ΕΚΤΟΣ), το τίμημα θα ορίζεται υποχρεωτικά ως ενιαίο αθροιστικά σύνολο, χωρίς ΦΠΑ, με ένα και μοναδικό ποσό (τίμημα), στο οποίο ο συμμετέχων θα συνυπολογίσει την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όλων των αγώνων.
Διευκρινίζεται ότι ο αναλογών Φ.Π.Α. θα βαρύνει επιπλέον τον ανάδοχο.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι δαχτυλογραφημένη και να μη φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) επί ποινή αποκλεισμού.
Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, αποκλειόμενης της εξάρτησης με οποιονδήποτε τρόπο του τιμήματος από την ισοτιμία του ΕΥΡΩ με ξένα νομίσματα. 
Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση ή θέτει ως όρο αναπροσαρμογή τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και μη αποδεκτή . 
Η οικονομική προσφορά φέρει την υπογραφή των ενδιαφερομένων ή των νομίμων εκπροσώπων των . Οι ανυπόγραφες προσφορές θεωρούνται άκυρες. 
Διευκρινίζεται ότι εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης δε γίνονται δεκτές. Ομοίως, η διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, θεωρούνται επιφυλάξεις επί των όρων της πρόσκλησης με αποτέλεσμα την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος που τις διατυπώνει.

2.3 Τρόπος καταβολής τιμήματος
Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί από τον ανάδοχο προς την  Ε.Π.Ο. ως εξής:
• Με την υπογραφή της σύμβασης ποσό ίσο με το 50% του προσφερθέντος τιμήματος και  
• Στις 10 Μαρτίου 2018 , ποσό ίσο με το υπόλοιπο 50% του προσφερθέντος τιμήματος. 

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1.Για τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου προς το 15% του προσφερομένου τιμήματος .
Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Ο., σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Ε.Π.Ο. και μέσα στην προθεσμία που τάσσεται με αυτήν. Ο ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται πρόσθετα και με τα έξοδα διενέργειας νέας διαδικασίας, εάν τελικά η Ε.Π.Ο. καταλήξει σε νέα πρόσκληση, καθώς και με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος υποψήφιος. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ανακηρυχθέντος αναδόχου, επιστρέφεται ευθύς μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση στην Ε.Π.Ο. της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης . 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών συμμετασχόντων επιστρέφονται πέντε (5) ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Ε.Π.Ο. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος. Η κάθε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα φέρει ημερομηνία λήξεως ένα μήνα μετά την ημερομηνία καταβολής και εξόφλησης του συμβατικού τιμήματος.
 
3. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης οφείλουν να έχουν εκδοθεί από νομίμως αδειοδοτημένο από τον οικείο φορέα στην Ελλάδα τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται υπέρ της Ε.Π.Ο. με αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του ενδιαφερόμενου. Οι εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται υποχρεωτικά από το δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως και αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της Ε.Π.Ο. να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, με μόνη τη δήλωση της προς τον εγγυητή, ευθύς μετά από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης και χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να ερευνά το νόμιμο ή βάσιμο της απαίτησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι σύμπραξη εταιρειών – κοινοπραξία, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδοθούν υπέρ της σύμπραξης και όχι των μεμονωμένων μελών αυτής ξεχωριστά.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προκύπτει από το καταστατικό τους ότι η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Κάθε νομικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει στη παρούσα πρόσκληση με την υποβολή μόνο μιας προσφοράς, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης. 
 
 2. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές όσων:
  i. Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.  ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
  ii. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους  και για  τα αδικήματα α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκίας, γ)  απάτης και δ)  νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βάσει  αμετάκλητης  απόφασης.
  ii. Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί  με οποιονδήποτε τρόπο από την Ε.Π.Ο ή σε βάρος της ΕΠΟ.
  iv. Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις  παραπάνω κυρώσεις.

3. Οι συμμετέχοντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οφείλουν να είναι νόμιμοι δικαιούχοι τηλεοπτικού φορέα, ο οποίος να διαθέτει σταθμό παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών (τηλεοπτικό σταθμό) και να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση :  
α.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το  οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την  άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και για τα νομικά πρόσωπα  όμοιο απόσπασμα ποινικού μητρώου, που θα αναφέρεται στα εκτελεστικά  μέλη του Δ.Σ. ή τους νόμιμους εκπροσώπους  και διαχειριστές των.
γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.
δ.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.
ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή τυχόν εξυπηρετούμενης ρύθμισης .των σχετικών  οφειλών.
στ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ή τυχόν εξυπηρετούμενης ρύθμισης των σχετικών οφειλών.
ζ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό.
η . Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του είναι αληθή, ακριβή και γνήσια και ότι έχει επίγνωση ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων ή η παράλειψη υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται συνιστούν λόγο αποκλεισμού από την παρούσα πρόσκληση . 
ι.   Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο συμμετέχων δηλώνει ρητώς ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς επίσης και ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία αυτής και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης υπό τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
ια.  Τα νομικά πρόσωπα, το ισχύον καταστατικό τους, τα έγγραφα νομιμοποίησης των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν και απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους σχετική με την συμμετοχή στη παρούσα πρόσκληση. 
ιβ.  Την οικεία απόφαση του Ε.Σ.Ρ. περί αδειοδότησης τηλεοπτικού σταθμού.

4. Όλα τα παραπάνω έγγραφα και δηλώσεις υπογράφονται από τους συμμετέχοντες ή (σε περίπτωση νομικών προσώπων) από τους νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων, όπως αυτοί προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα/στοιχεία της εταιρείας και ειδικότερα την τελευταία καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των εκπροσώπησης της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, στοιχεία δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από το κάθε μέλος της σύμπραξης χωριστά, εκτός από το δικαιολογητικό του άρθρου 4.3ιβ, το οποίο αρκεί να προσκομιστεί από τον δικαιούχο-μέλος της σύμπραξης.
Επιπλέον, πρέπει να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων κάθε συμπράττουσας εταιρείας χωριστά, όπου θα αναφέρονται ρητά:
 α) η αποδοχή της σύμπραξης/κοινοπραξίας για την από κοινού συμμετοχή στη παρούσα και την εκτέλεση της σύμβασης.
 β) θα διορίζεται μία από τις συμπράττουσες εταιρείες νόμιμος εκπρόσωπος της σύμπραξης απέναντι στην Ε.Π.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα των υπόλοιπων εταιρειών για να εκπροσωπεί τη σύμπραξη και να δεσμεύει τις συμπράττουσες εταιρείες απέναντι στην Ε.Π.Ο. και γενικότερα να ενεργεί και να δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 γ) θα δηλώνουν ότι ευθύνονται αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση απέναντι στην Ε.Π.Ο.
 δ) θα δηλώνουν πώς θα εκπροσωπείται η σύμπραξη και ποιός θα δεσμεύει τις συμπράττουσες εταιρείες σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει από τη σύμπραξη/κοινοπραξία οιοδήποτε μέλος αυτής και 
 ε)θα δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση θα συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης κοινοπραξίας, που θα προσκομίσουν στην Ε.Π.Ο., στο οποίο θα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε αναφερόμενα.

6. Η Ε.Π.Ο., δύναται να ζητήσει προς συμπλήρωση ή διευκρίνιση των ήδη υποβληθέντων εγγράφων, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο μετά την ανάγνωση των νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων στοιχείων που θα υποβληθούν και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Ομοίως, οι συμμετέχοντες οφείλουν εφόσον τους ζητηθεί να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία που να αποδεικνύουν την εν γένει ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αντικειμένου της πρόσκλησης, όπως ενδεικτικά την οικονομική τους κατάσταση,  την εμπειρία τους κλπ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά των, καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ε.Π.Ο. Πάρκο Γουδή , 11510 Αθήνα. 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ως άνω στο Πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 , η οποία αποτελεί την ημερομηνία και την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς των  και τον φάκελο που θα περιέχει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής των , κλειστούς και σφραγισμένους με την σφραγίδα των . 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά την πλήρη επωνυμία του συμμετέχοντος (πλήρης επωνυμία προσώπου, εταιρίας, ομίλου κλπ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ) και την επωνυμία του αποδέκτη (Ε.Π.Ο.). 
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Π.Ο. τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών και των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής του δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
Τέλος διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούνται για δαπάνες που πραγματοποίησαν προκειμένου να προβούν στην σύνταξη και υποβολή προσφορών τους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η Ε.Π.Ο. θα δίνει στους ενδιαφερόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας το αργότερο μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, άλλως τα σχετικά ερωτήματα δεν θα απαντώνται. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων οφείλουν να κατατίθενται γραπτώς και εμπροθέσμως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ε.Π.Ο. Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα, τηλ. 210 9306000, οι δε απαντήσεις θα παρέχονται από την ΕΠΟ γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο ανακήρυξης του αναδόχου είναι αποκλειστικά το υψηλότερο προσφερόμενο οικονομικό τίμημα. Σε περίπτωση υποβολής ιδίου ύψους προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανάθεση της συμβάσεως θα πραγματοποιηθεί μετά από επιλογή που θα γίνει αποκλειστικά από την Ε.Π.Ο. κατά την ελεύθερη κρίση της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η διεξαγωγή της διαδικασίας των διευκρινήσεων, ο έλεγχος υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των προσφορών, θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης Προσφορών Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή αυτή θα έχει ευθύνη, μέχρι και το στάδιο υποβολής εισήγησης για ανάθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία είναι η μόνη αρμόδια για την έγκριση και κατακύρωση του αποτελέσματος της παρούσας πρόσκλησης .

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης Προσφορών Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων με την εξής διαδικασία:
Η Επιτροπή εξετάζει πρωτίστως την εγκυρότητα και πληρότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η έλλειψη ή πλημμελής σύνταξη της οποίας επιφέρει πάραυτα την απόρριψη της προσφοράς. Στη συνέχεια προχωρεί κατά σειρά στο άνοιγμα του  φακέλου  της οικονομικής προσφοράς και στον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Τέλος η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, κατατάσσει κατά σειρά τις προσφορές, με κριτήριο το υψηλότερο οικονομικό τίμημα, συντάσσει πρακτικό και υποβάλλει αυτό προς έλεγχο και έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία της παρούσης, ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον ανάδοχο με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπία (fax) ή άλλο πρόσφορο μέσο. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης και τα στοιχεία προσφοράς του αναδόχου, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, διευκρινίσεις κλπ κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Ε.Π.Ο. και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της βούλησης των μερών, στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει το αποτέλεσμα και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους, εάν :

 (α) το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Ε.Π.Ο.,
 (β) ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συμμετεχόντων εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού .

Η συμμετοχή στη διαδικασία ενός και μόνο Υποψηφίου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του.

Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων από την Ε.Π.Ο. για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζημίες, επ αφορμή ή λόγω της συμμετοχής στη παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα κληθεί εντός πέντε (5) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την γνωστοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Ε.Π.Ο. και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμβάσεως (άρθρο 3 παρ.2 της παρούσας). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή εάν δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Ε.Π.Ο. η Εγγύηση Συμμετοχής, ως ειδική ποινή, επιφυλασσομένης της Ε.Π.Ο. για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας της.

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και κηρυχθεί κατά συνέπεια έκπτωτος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ε.Π.Ο. διατηρεί κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα είτε να προβεί σε επανάληψη της πρόσκλησης με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους είτε να καλέσει τον δεύτερο κατά σειρά, ο οποίος θα πρέπει να εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την γνωστοποίηση σ αυτόν της σχετικής απόφασης της Ε.Π.Ο. ότι καλείται ως ανάδοχος μετά την κήρυξη ως έκπτωτου του προηγούμενα ανακηρυχθέντος εκπτώτου αναδόχου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Ε.Π.Ο. και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμβάσεως (άρθρο 3 παρ.2 της παρούσας).

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της Ε.Π.Ο. και του αναδόχου θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της Ε.Π.Ο. και εγγυάται, εντός της Ελληνικής Επικράτειας την άρτια μετάδοση του κάθε αγώνα τόσο από τεχνικής όσο και από αθλητικογραφικής κάλυψής του, υπόσχεται δε να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τήρηση της αρχής της αντικειμενικότητας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

2. Τα έξοδα της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα βαρύνουν κύρια και αποκλειστικά τον ανάδοχο (τηλεοπτικά συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για την μετάδοση και το προσωπικό τους, δημοσιογράφοι, παραγωγές τηλεοπτικών σπότ διαφήμισης κλπ ). Η παραγωγή θα γίνει σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας (High Definition) από οκτώ (8) κατ ελάχιστο κάμερες .

3. Σε περίπτωση μη τέλεσης, διακοπής ή μη ολοκλήρωσης οιουδήποτε αγώνα και για οποιονδήποτε λόγο η Ε.Π.Ο. ουδεμία ευθύνη φέρει, εκτός από την υποχρέωσή της παροχής του δικαιώματος μετάδοσης του αγώνα αυτού κατά τον νέο χρόνο διεξαγωγής του, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ολόκληρου του προσφερθέντος τιμήματος.

4. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου οιαδήποτε απ ευθείας τηλεοπτική μετάδοση ή είναι τεχνικά μη άρτιες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή του προσφερθέντος τιμήματος, μη αποκλειόμενων και άλλων αξιώσεων  της Ε.Π.Ο. για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία και διαφυγόν κέρδος της .

5.  Ο ανάδοχος των Εντός Ελληνικής Επικράτειας τηλεοπτικών δικαιωμάτων υποχρεούται α) στη, δωρεάν και άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, εκπομπή από τις εγκαταστάσεις του, διεθνούς τηλεοπτικού σήματος σε Ευρωπαϊκής εμβέλειας δορυφόρο (οπτικό και ακουστικό), σε πραγματικό χρόνο διεξαγωγής κάθε αγώνα (live), καθαρό διεθνή ήχο και γραφικά (clean feed with international sound and graphics), για την τηλεοπτική τoυ μετάδοση στην Επικράτεια των φιλοξενούμενων Ομοσπονδιών και β) στη, δωρεάν και άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, εκπομπή από τις εγκαταστάσεις του, διεθνούς τηλεοπτικού σήματος σε διεθνή δορυφόρο (οπτικό και ακουστικό), σε πραγματικό χρόνο διεξαγωγής κάθε αγώνα (live), καθαρό διεθνή ήχο και γραφικά (clean feed with international sound and graphics), για την τηλεοπτική τoυ μετάδοση Εκτός Ελλάδος (3rd party rights) .

Το κόστος παραλαβής του σήματος για τις Επικράτειες των φιλοξενούμενων Ομοσπονδιών και την εκεί ζωντανή μετάδοση των αγώνων (downlink) βαραίνει τις αντίστοιχες ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες. Επιπλέον παροχές που ήθελε ζητηθούν από τις φιλοξενούμενες Ομοσπονδίες, όπως πχ εκπομπή πριν ή μετά το τέλος του αγώνα, με τη χρήση δορυφορικού συστήματος ή άλλες επιμέρους τεχνικές παροχές, βαρύνουν κύρια και αποκλειστικά τις φιλοξενούμενες Ομοσπονδίες.

Το κόστος παραλαβής του σήματος από το διεθνή δορυφόρο, για την προβολή των αγώνων, εκτός των Επικρατειών των φιλοξενουμένων Ομοσπονδιών, βαραίνει αποκλειστικά τον ανάδοχο των 3rd Party Rights.  
 
6. Ο ανάδοχος των δικαιωμάτων, για την Ελληνική επικράτεια, υποχρεούται να παραδώσει στην Ε.Π.Ο. πέντε (5) αντίγραφα κάθε αγώνα, αμέσως μετά το τέλος μετάδοσης του για τις ανάγκες της, σε μορφή DVD άνευ οιασδήποτε χρεώσεως της Ε.Π.Ο.

7. Σε περίπτωση μη τέλεσης, διακοπής ή μη ολοκλήρωσης  αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, η Ε.Π.Ο. ουδεμία ευθύνη φέρει, εκτός από την υποχρέωσή της παροχής του δικαιώματος μετάδοσης του αγώνα αυτού κατά τον νέο χρόνο διεξαγωγής του, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ολόκληρου του προσφερθέντος τιμήματος.

8. Η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα της ραδιοφωνικής εκμετάλλευσης των αγώνων .

9. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να επιλέγει ως χορηγό του τηλεοπτικού προγράμματος μετάδοσης των αγώνων της Εθνικής Ομάδας ή των σχετικών προς αυτούς εκπομπών pre-game και post-game (εφόσον υπάρξουν τέτοιες εκπομπές), εταιρείες των οποίων το αντικείμενο της εμπορικής των δραστηριότητας είναι ανταγωνιστικό προς αυτό των χορηγών της Εθνικής Ομάδας.

10. Η Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει την ώρα μετάδοσης και το γήπεδο τέλεσης του αγώνων, χωρίς την συναίνεση του αναδόχου.

11. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως οιουδήποτε όρου της καταρτισθησομένης συμβάσεως, ο ανυπαίτιος  δικαιούται να καταγγείλει αυτήν. Εφόσον, καταγγελθεί η σύμβαση από την Ε.Π.Ο., θα καταπίπτει με απλή έγγραφη γνωστοποίηση της προς την εγγυήτρια Τράπεζα και τον υπαίτιο αντισυμβαλλόμενο της, το ποσόν της εις χείρας της κατά το χρόνο της καταγγελίας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ως ποινική ρήτρα που θεωρείται δίκαιη, εύλογη και πλήρως ανταποκρινόμενη προς την σύμβαση αυτή, μη αποκλειόμενης της αποκαταστάσεως οιασδήποτε άλλης θετικής ή αποθετικής της ζημίας της Ε.Π.Ο., η οποία στη περίπτωση αυτή δικαιούται να εκχωρήσει τα εναπομείναντα τηλεοπτικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο φορέα κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

12. Οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και μόνον στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. Οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας μεταξύ παραγόντων και υπαλλήλων της Ε.Π.Ο. και ενδιαφερομένων ή του αναδόχου δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ.

Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2018

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. – Ε.Π.Ο.